احیای سر در تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی === لرستان نیوز

سر در تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که از قسمت های ارزشمند این بقعه و ورودی اصلی آن به شمار می رود با اعتبار 4 میلیارد تومان در حال احیا و بازسازی است و مهر ماه امسال همزمان با سفر رییس جمهور به استان اردبیل افتتاح می شود.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top